Spelvoorwaarden

Algemene actievoorwaarden winactie Heuvelrug Adventskalender

I. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door RBT Heuvelrug & Vallei (verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde winactie “Heuvelrug Adventskalender” (verder te noemen: de 'Actie'). 

 2. Deze Actie heeft als doel 24 verschillende prijzen of tips te vergeven. Fans kunnen deelnemen door een deurtje van de online adventskalender te openen en het deelnameformulier voor de desbetreffende winactie compleet in te vullen. 

 3. De prijzen zijn te winnen van 1 t/m 24 december 2023. 

 4. RBT Heuvelrug & Vallei behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal dan op de website worden geplaatst, voorzien van een datum. 

 5. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden. 

 

II. Deelname 

 1. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 

 2. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van RBT Heuvelrug & Vallei, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 3. Deelname is mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname tenminste 18 jaar oud is en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. Is een deelnemer aan een kansspel jonger dan 18 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan het betreffende kansspel. Er kan om schriftelijke bevestiging van deze toestemming gevraagd worden. Indien hierom gevraagd wordt, is de deelnemer verplicht om een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs te overleggen.

 4. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van RBT Heuvelrug & Vallei en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en men ontvangt eenmalig een nieuwsbrief waarbij men kan aangeven of men wel of niet op de mailinglijst wenst te blijven.

 5. Door deelname aan de Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan RBT Heuvelrug & Vallei om hun namen en/of foto’s die zij hebben ingezonden voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken. 

 6. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn. 

 

III. Prijzen

 1. De Actie bestaat uit 24 verschillende prijzen. Diverse prijzen worden meestal in meervoud aangeboden op één dag. De prijzen worden aan verschillende winnaars verdeeld. De waarde(s) van de prijzen variëren van €1 - €1.500.

 2. De winnaars van de Actie worden gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 3. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen. 

 4. De winnaar wordt de eerstvolgende werkdag na deelname bekendgemaakt middels een felicitatie e-mail aan het achtergelaten e-mailadres.

 5. Om aanspraak te maken op de Prijs dienen de winnaar(s) uiterlijk binnen 7 dagen reageren na ontvangst van de felicitatie e-mail van RBT Heuvelrug & Vallei via het e-mailadres waar vandaan het verzonden is: marketing@rbt-hv.nl. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 6. Enkele prijzen uit de Adventskalender dienen op de desbetreffende locatie opgehaald te worden. Andere prijzen worden verzonden naar de winnaar(s). 

 7. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

 8. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan RBT Heuvelrug & Vallei. 

 

IV. Aansprakelijkheid en overige voorwaarden.

 1. RBT Heuvelrug & Vallei is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs. 

 2. RBT Heuvelrug & Vallei, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. 

 3. RBT Heuvelrug & Vallei is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. RBT Heuvelrug & Vallei verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

 4. Deze Actie is op geen enkele wijze gesponsord of verbonden aan Facebook en Facebook is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de inhoud van) deze Actie.

 

V. Slotbepalingen 

 1. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar marketing@rbt-hv.nl. 

 2. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing. Aldus opgemaakt te Doorn, 29 november 2023.